ASTROLOŠKE TEHNIKE

Tranziti, progresije, solarni in lunarni povratki

Tehnike, ki omogočajo časovni kontinuum


Pojem tranzit v astrologiji pomeni dejanski prehod gibajočega se planeta, ki potuje po eliptični poti okrog Sonca oziroma se z zemeljske perspektive giblje po zodiaku s stvarno (realno) hitrostjo. Tranzitni planeti imajo različne hitrosti oziroma obhodne čase, ki so odvisni od oddaljenosti planeta od Sonca oziroma od Zemlje.


Tranzitni planet prehaja različna znamenja zodiaka, med tem gibanjem pa stopi v stik (konjunkcijo) z rojstnim planetom v rojstnem horoskopu, ki je seveda stalen in se vedno nahaja na isti stopinji zodiaka. Ko se vzpostavi stik med tranzitnim in rojstnim planetom, ki se zgodi v tolerančnem obsegu (orbisu) manj kot od 1 kotno stopinjo, pride do močnega aktiviranja rojstnega planeta. Tranzitni planet aktivira rojstni planet torej takrat, ko z njim oklepa kote: 0, 30, 45, 60, 72, 90, 120, 135, 144, 150 in 180 kotnih stopinj.


Tranziti nam omogočajo, da prek aktiviranja, ki nastane zaradi določene medsebojne lege tranzitnega in rojstnega planeta, kdaj je v preteklosti, sedanjosti ali prihodnosti prihajalo do določenih manjših ali večjih sprememb v doživljanju posameznika. Na osnovi tega, kakšne so psihološke in druge karakteristike posameznih planetov astrologi ugotavljamo, kaj se z opazovano osebo dogaja v notranji in zunanji ravni oziroma kakšne so verjetne posledice takih prehodov tranzitnih planetov.


Ni tranzitnega horoskopa

Psihološka astrologija se ne ukvarja z napovedovanjem konkretnih dogodkov, tako kot vedeževanje, vendar pa vseeno pokaže, kakšne so verjetne manifestacije dogajanja v prihodnosti v odvisnosti od določenega tipa tranzitov. Psihološka astrologija stremi predvsem za tem, da ugotavlja, kakšne »kozmične lekcije« bo posameznik doživljal v prihodnosti in kaj ga te lekcije želijo naučiti. Tranziti delujejo kot »zunanje okoliščine«, ki vplivajo na notranje dogajanje in so za izbrani trenutek za vse ljudi na Zemlji enaki.


Progresije (naprednice) v astrologiji kažejo drugačne, torej simbolične prehode gibajočega se planeta, ki potuje po eliptični poti okrog Sonca oziroma se z zemeljske perspektive giblje po zodiaku s simbolično hitrostjo. Če progresiran planet pride v stik (konjunkcijo) z rojstnim planetom v rojstnem horoskopu, ki je seveda stalen in se vedno nahaja na isti stopinji zodiaka, progresiran planet aktivira rojstni planet, kar se zgodi v tolerančnem obsegu (orbisu) manj kot od 1 kotno stopinjo. Progresirani planet aktivira rojstni planet takrat, ko z njim oklepa kote: 0, 30, 45, 60, 72, 90, 120, 135, 144, 150 in 180 kotnih stopinj.


Obstaja več vrst progresij, in sicer: primarne, sekundarne, terciarne in minorne. Primarne progresije ali direkcije solarnega loka so najenostavnejše, saj za njihov izračun ne potrebujemo tabel s pozicijo planetov za vsak dan v letu (efemerid). Simbolika, ki jo uporabljajo primarne progresije pravi, da ustreza 1 dan v efemeridah 1 letu življenja. Iz tega sledi, da pri teh progresijah zavrtimo rojstne planete in vrhove vseh astroloških hiš (v nasprotni smeri urinega kazalca) natanko za toliko stopinj, kolikor je posameznik star, na primer: če želimo narisati primarne progresije za 24 leto življenja, zavrtimo vse planete in vrhov hiš za 24 kotnih stopinj!


Sekundarne progresije so podobne primarnim, vendar je hitrost posameznega progresiranega planeta različna in odvisna od simboličnega časa progresiranega planeta okrog Sonca. Tudi tu velja simbolika, da ustreza 1 dan v efemeridah 1 letu življenja. Pri sekundanih progresijah se izkaže, da se “počasni” progresirani planeti gibljejo prepočasi, da bi njihov premik pokazal na kakšno spremembo. Zato se pri sekundarnih progresijah uporablja samo planete od Sonca do vključno Marsa, ostale pa se večinoma zanemari.


Ni progresiranega horoskopa

Terciarne progresije so zasnovane na simboliki, da 1 dan v efemeridah ustreza 1 lunarnemu mesecu, to je približno 28 dnem. Ta vrsta progresij se precej uporablja pri podrobnejših analizah že znanih dogodkov iz preteklosti.


Minorne progesije so osnovane na simboliki, kjer 1 lunin mesec simbolizira 1 leto posameznikovega življenja. Ta vrsta progesij se uporablja redkeje, vendar jo zna izračunati že povprečen računalniški program. Na tem mestu je treba poudariti še nekaj: psihološka astrologija se ne ukvarja z napovedovanjem konkretnih dogodkov, tako kot vedeževanje, ampak kaže, kakšne so verjetne manifestacije dogajanja v prihodnosti v odvisnosti od določenega tipa progresij.


Psihološka astrologija stremi predvsem za tem, da ugotavlja, kakšne »kozmične lekcije« bo posameznik doživljal v prihodnosti in kaj ga te lekcije želijo naučiti. Pri progresijah govorimo o »notranjem (dušenem) času«, ki kaže na specifičen način in vrstni red dogajanja, ki se odvija pri razvoju latentnih duševnih potencialov. Progresije so za vsakega človeka drugačne, medtem ko so tranziti za vse ljudi na Zemlji (za izbran trenutek) enaki.


Solarni povratki so posebni horoskopi, ki nastanejo v trenutku, ko se tranzitno Sonce vrne v enak astronomski položaj glede na Zemljo (na isto longitudo), kot je bil v času posameznikovega rojstva. Z astrološkega vidika gledano, je rojstni dan pravzaprav dan, ko ponovno pride do konjunkcije tranzitnega in natalnega Sonca.


Astrološka simbolika solarnih povratkov bazira na dejstvu, da vsak rojstni dan posameznika predstavlja začetek novega enoletnega obdobja, ki ima svoje specifične značilnosti, ki jih odražajo različne lege planetov, kot pa so bile pri samem rojstvu. Edino, kar se pri vsakem solarnem povratku ponovi, je povsem enaka zodiakalna stopinja (longituda) Sonca, pa še to ne drži povsem, kadar upoštevamo vpliv precesije zemeljske osi. Vpliv precesije je namreč s starostjo posameznika narašča tako, da so hiše solarnega povratka po dopolnjenem 10. letu starosti posameznika že toliko spremenjene, da ne dajejo pravilne osnove za interpretacijoe planetov po solarnih astrološki hišah.


Brez upoštevanja precesije je lega solarnega ascendenta, solarnega MC in drugih vrhov solarnih hiš je tako spremenjena, da je interpretacija solarnega povratka lahko povsem napačna. Če upoštevamo precesijsko razliko, ki znaša v 71,5 letih natanko 1 kotno stopinjo, potem pri 36. letih znaša 30 kotnih minut, oziroma pri 18. letih 15 kotnih minut. To praktično pomeni, da rojstno Sonce, ki se nahaja na primer na longitudi 16 stopinj 00 minut raka ima pri starosti 36 let Sonce solarnega povratka na 16 stopinj 30 minut, posledica tega pa je, da se solarni ascendent pomakne že za pet astroloških znamenj (v nasprotni smeri urinega kazalca) v primerjavi s tem, če precesijske razlike ne upoštevamo.


Horoskop solarnega povratka narišemo z dvema prstanoma, in sicer: notranji prstan kaže pozicije planetov solarnega povratka, v zunanji prstan pa so vnešeni rojstni planeti. ascendent in MC solarnega povratka sta označena s puščicama, medtem ko je rojstni ascendent in MC zapisan (v zunanjem prstanu) pa sta zapisana samo z oznakama. Interpretacija takega horoskopa je precej zahtevna, ker ima veliko število pozicij, važno pa je, da se osredotočimo na najpomembnejše stvari in jih stranki tudi predočmo.


Treba je še povedati, da horoskop solarnega povratka velja samo eno leto, in sicer od trenutnega rojstnega do naslednjega rojstnega dne. Po preteku tega obdobja izračunamo solarni povratek za naslednje leto, ki ima povsem drugače postavljen ascendent, MC, vrhove drugih hiš in različno razporeditev planetov.


Poglejmo si sedaj na konkretnem primeru, kako izgleda horoskop solarnega povratka. Slika 1 prikazuje solarni horoskop za 36. leto moškega brez precesije, slika 2 pa prikazuje prav tako solarni horoskop za 36. leto moškega, kjer je upoštevana precesijska razlika.


Iz primerjave posameznih ascendentov lahko vidimo, kako močan vpliv ima precesijska razlika.


Ni horoskopa solarnega povratka brez precesije

Slika 1: Solarni horoskop za moškega za 36. leto življenja (brez precesije)


Ni horoskopa solarnega povratka s precessijo

Slika 2: Solarni horoskop za moškega za 36. leto življenja (s precesijo)


Solarni povratki so zelo močno orodje, s pomočjo katerega lahko posameznik oceni, kakšno bo na primer leto, ki je pred njim. Treba je seveda imeti precej izkušenj, kako se pristopi k interpretaciji takega horoskopa, vendar pa dogajanja, ki jih lahko preverimo za minulo leto zelo dobro korelirajo s tem, kar je bilo napovedanega. Ker gre za psihološko astrologijo, poudarek ni na možnih dogodkih, ampak predvem na tem, kaj se moramo v bodočem letu naučiti, kakšni psihološki procesi se bodo dogajali, kje je težišče celotnega leta in podobno.


Za razliko od solarnega povratka lunarni povratki veljajo samo slabih 28 dni, kar pomeni, da lahko posameznik v 365 dneh nariše kar 13 lunarnih povratkov. Lunarni povratki so zaradi svojega kratkega trajanja izjemno pronicljivi tako, da so celo še bolj pronicljivi kot horoskopi solarnega povratka. Gre namreč zato, da veliko število planetarnih in drugih pozicij pojasnjuje kratek časovni interval, zato je njihova signifikantnost ustrezno višja.


V splošnem ni namen, da bi posameznik za vsak lunarni mesec narisal tudi horoskop lunarnega povratka, ampak se to stori takrat, ko posameznik pričakuje kakšno težje obdobje, ko v bodočnosti kaj konkretnega načrtuje ali pa želi proučevati pretekle dogodke oziroma želi iz tega potegniti določene zaključke.


Pri lunarnem povratku se nariše horoskop, ki nastane, ko se Luna vrne v rojstni položaj (po longitudi). Tudi pri izračunu lunarnega povratka je potrebno upoštevati procesijo, enako kot je to primer pri solarnem povratku. S »kopičenjem« let se namreč veča tudi precesijska razlika, kar pa močno vpliva na ascendent in MC, enako pa tudi na vrhove preostalih astroloških hiš.


Interpretacija lunarnih povratkov je prav tako zahtevna kot pri solarnih povratkih. Tudi tu uporabljamo dvojni prstan, pri čemer so v notranjem prstanu vrisani planeti lunarnega povratka, v zunanjem pa rojstni planeti. Interpretacija mora povezovati rojstne planete in planete lunarnega povratka med seboj v enovito interpretacijo, za kar je treba imeti kar precej izkušenj.


Poglejmo si zdaj dva horoskopa lunarnega povratka za moškega v 36. letu starosti. Na sliki 1 je izračunan horoskop lunarnega povratka brez upoštevanja precesijske razlike, na sliki 2 pa horoskop lunarnega povratka z upoštevanjem te razlike.


Ni lunarnega povratka brez precesije

Slika 3: Lunarni povratek za mesec junij in začetek julija 1989 (za moškega) – brez precesije


Ni lunarnega povratka

Slika 4: Lunarni povratek za mesec junij in začetek julija 1989 (za moškega) – s precesijo


Iz predloženega je razvidno, da precesijska razlika vpliva na spremembo lege ascendenta, MC in drugih vrhov hiš, vendar je razlika bistveno manjša, kot pa pri solarnem povratku. Vseeno priporočam uporabo precesije tudi pri lunarnih povratkih, kajti lahko se zgodi, da se zaradi neupoštevane razlike ascendent lahko znajde v drugem astrološkem znamenju, kot bi se moral, to pa je že velika netočnost.


Astrokartografija (AstroCartoGraphy – A*C*G) in astrologija lokalnega prostora (LS) sta zelo zanimivi in učinkoviti moderni astrološki tehniki, ki ne odpirata samo cele vrste novih načinov interpretacij, predikcij in terapevtskih možnosti, ampak posameznika kritično soočita z mnogimi tradicionalnimi vidiki in koncepcijami, ki so vezane na to, kako astrologija kot simbolična znanost sploh deluje, če posameznica/posameznik veliko potuje po svetu. Do nedavnega je bil edini pripomoček astrologa relokacijski horoskop, ki je imel rojstni datum in čas enak kot ga je imel rojstni horoskop, vendar se je izračunal za zemeljsko dolžino in širino spremenjenega kraja bivanja. A*C*G tehnika je veliko širša od relokacijskega tehnike, saj uporablja konkretne zemeljske zemljevide z vrisanimi krivuljami planetov, katerih trajektorije se projicirajo na zemeljsko površino in določajo konkretne lokacije, na katerih je bivanje posameznika ugodno oziroma neugodno. Naslednja karta kaže astrokartografsko (A*C*G) metodo in metodo lokalnega prostora (LS) horoskopa z vrisanimi trajektorijami planetov, ki se nahajajo na kotnih točkah (ascendent, Imum Coeli, Descendent ali Medium Coeli) in lokalnih krivulj, ki izhajajo iz rojstnega mesta.


Ni astrokartografskega zemljevida

Slika 5: Astrokartografska metoda z vrisanimi trajektorijami planetov na kotnih točkah


Vpliv posameznih krivulj obsega tolerančno področje ali orbis ±10 stopinj od same trajektorije (pri A*C*G in LS), vendar se vpliv močno zmanjšuje s še večjim orbisom. Moderni astrološki programi poleg same grafike ponujajo tudi okvirne razlage posameznih krivulj oziroma možne manifestacije na določenih mestih na zemeljski površini. Dinamika dogajanja in občutenja je odvisna od vrste planeta oziroma njegovih psiholoških in drugih značilnosti. Obstaja veliko pričevanj astrologov in drugih ljudi, ki so se preselili na ugodnejše lokacije na Zemlji, s čemer so bistveno izboljšali kvaliteto svojega življenja.


Sledeče hiperbesedilo omogoča, da se spoznate z osnovami psihološke astrologije, oziroma, se povežete na malo šolo astrologije.


Mario Baar, dipl. psih. astrol.